Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

معرفی جشنواره یازدهم
یازدهمین جشنواره

یازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، دی‌ماه سال 1399 برگزار شد. شعار سال این جشنواره همانند جشنواره پیشین عدالت رسانه‌ای بود .

دبیر این دوره از جشنواره نادر طالب‌زاده، مسئول شورای سیاستگذاری وحید جلیلی و دبیراجرایی این دوره امین سردارآبادی بود.

فراخوان این دوره از جشنواره در تاریخ 21 مهر ماه 1399 توسط دبیرخانه جشنواره منتشر گردید. این فراخوان آثاری در قالب‌های “مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه” و با موضوعات “جنگ نرم، جنگ اقتصادی، پایش و پالایش اجتماعی، تاریخ فرهنگی و اجتماعی، تاریخ سیاسی، نهضت جهانی مستضعفین، ملت قهرمان، رویای ایرانی” را شامل میشد.

فراخوان های دیگری با عنوان های : جشنواره علوم انسانی عمار با قالب نقد، مقاله و پژوهش سینمایی – فیلم ما – جشنواره مردمی فیلم عمار میزبان راویان مبارزه با ویروس کرونا در قالب های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه منتشر گردید.

با اتمام دریافت آثار به تعداد 2358 اثر به دست دبیرخانه جشنواره عمار رسید.  با برسی اعضا هیئت انتخاب 390 اثر به مسابقه راه پیدا کرد.

نشسـت خبـری یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار بـا حضـور نـادر طالـب زاده دبیـر جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار، وحیـد جلیلـی رئیـس شـورای سیاسـت گـذاری جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار و امیـن سـردارآبادی دبیـر اجرایـی ایـن جشـنواره، 7 دی مـاه 1399 ،در حسـینیه هنـر برگـزار گردیـد. همچنیـن در ایـن مراسـم از کتـاب لـذت سـادگی رونمایـی و کتـاب سـلولهای بهـاری نیـز معرفـی شـد.

یازدهمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در ســال 1399 در حالــی شــکل گرفــت کــه بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح کشــور امــکان برگــزاری جشــنواره بــه صــورت حضــوری و بــه ماننــد ادوار پیشــین جشــنواره محقــق نبــود، از همیــن رو بــرای حفــظ سـلامتی مــردم وهمینطــور رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی تمامــی اتفاقــات جشــنواره اعــم از افتتاحیــه، اختتامیــه، پاسداشــت‌ها و اهــدای جوایــز در بســتر برنامــه ســینما مــردم کــه از تاریــخ 13 دی 1399 بــه مــدت ده شــب از ســاعت 20:45 از آنتــن شــبکه افــق پخــش میشــد، با اجرای اقبال واحدی، رضا حاتمی وفا، معین عارفی صــورت گرفــت.

پاسداشـت مراسـم افتتاحیـه یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار و جایـزه دسـتکش ننـه عصمـت بـه کاپیتـان کشـتی ایرانـی کـه حامـل سـوخت از جمهـوری اسـامی ایـران بـه مقصـد ونزوئـلا جنـاب آقـای حمیدرضـا یحیـیزاده تعلـق گرفـت کـه بـا بـی اعتنایـی بـه تهدیـدات آمریـکا ماموریـت خـود را بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـانید . اهـدای ایـن جایـزه بـا حضـور بـرادر شـهید نـادر مهـدوی جنـاب آقـای حسـن مهـدوی و فرمانـده یـگان دریایـی سـپاه پاسـداران سـرهنگ پاسـدار حسـین هاشـمی کـه کشـتی بریتانیایـی را در خلیـج فـارس توقیـف کردنـد صـورت گرفـت .

در برنامـه سـینما مـردم هـر شـب از مهمانـان مختلـف و بـا حضـور آقـای نـادر طالـب زاده گفتمانـی بـا محوریـت فعالیتهـای فرهنگـی هنـری انقــاب اســلامی بــه بحــث میپرداختنــد.

پاسداشـت مراسـم اختتامیـه یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار و جایـزه ویـژه چفیـه شـهید رسـول خالقـی پـور بـه تهیـه کننـده انقلابـی سـید محمـود رضـوی بـرای تهیـه و تولیـد آثـاری در خـور سـینمای انقـاب تعلـق گرفـت . اهـدای ایـن جایـزه بـا حضـور آقـای دکتـر جـواد منصـوری و کارگـردان سـینما و تلوزیـون جنـاب آقـای مسـعود ده نمکـی صـورت گرفـت.

در پاسداشـت مراسـم اختتامیـه یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار از دو چهـره تاثیـر گـذار در جبهـه فرهنگـی انقـلاب تقدیـر بـه عمـل آمـد کـه دومیـن تقدیـر بـه عمـل آمـده جایـزه ویـژه دسـتکش ننـه عصمـت بـه کلـر ژوبـرت نویسـنده حـوزه کـودک و نوجوانـان تعلـق گرفـت کـه ایـن جایـزه توسـط مـادر شـهیدان خالقیپـور و همچنیـن مـادر شـهید فلاحپـور اهـدا گردیـد .

جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار هرسـاله میزبـان خانـواده محتـرم و معـزز شـهدا بـود و اهـدای جوایـز جشـنواره توسـط ایـن عزیـزان صـورت مـی گرفـت، امـا دبیرخانـه یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار بـه خاطـر شـیوع بیمـاری کرونـا ابتـکار ویـژه‌ای را بـه کار گرفـت و لـوح هـای یادبـود اهدایـی بـه برگزیـدگان جشـنواره را منقـش بـه امضـای خانـواده‌ی شـهدا نمـود تـا یـاد و خاطـره‌ی ایـن عزیـزان همـواره در برگـزاری جشـنواره عمـار مانـدگار باشـد .

در سـالهای گذشـته کـه برنامـه مرکـزی جشـنواره عمـار در سینما فلسـطین تهـران برگـزار میشـد، به‌خاطـر محدودیـت مکانـی و زمانـی، تعـداد مشــخصی از عالقه‌منــدان میتوانســتند بــه تماشــای آثــار منتخــب جشــنواره بنشــینند و یــا از برنامه‌هــای جنبــی ماننــد کارگاه‌هــای آموزشــی اسـتفاده کننـد و اغلـب مخاطبـان شهرسـتانی از دیـدن آثـار محـروم میماندنـد امـا امسـال شـیوع کرونـا فرصتـی شـد تـا جشـنواره عمـار در بسـتر عماریـار ، هـر چـه بیشـتر بـه برخـی اهـداف و شـعارهای خـود ماننـد “عدالـت در دسترسـی بـه فیلم‌هـا” نزدیـک شـود. بـا توجـه بـه اینکـه امسـال آثـار جشـنواره به‌صـورت آنالیـن اکـران شـدند، مخاطبـان از هـر نقطـه ایـران، بـه فیلمهـا دسترسـی داشـتند و بیـش از 79426درخواسـت تماشـا بـرای آثـار جشـنواره بـه ثبـت رسـید.

فیلم‌هـای یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار ، بـه صـورت رایـگان و در قالـب بلیـت اختیـاری، در عماریـار اکـران آنلایـن شـدند. شـیوه بلیت فروشــی ایــن دوره از اکران‌هــای جشــنواره عمــار بــه صــورت اختیــاری بــود؛ یعنــی در کنــار اکران‌هــای رایــگان، فرصتــی بــا عنــوان “بلیــت اختیـاری” ایجـاد شـد کـه طـی آن مخاطـب پـس از تماشـای آنلایـن فیلـم، بـه هـر میـزان کـه از فیلـم رضایـت داشـت، بـرای آن هزینـه میکـرد و بلیـت میخریـد. در حالـی کـه در سـینمای رسـمی کشـور ، معمـول ایـن اسـت کـه وقتـی کسـی بـه سـینما مـیرود، بعـد از خریـد بلیـت، بـه تماشــای فیلمــی مینشــیند کــه شــاید پــس از تماشــا، از آن راضــی هــم نباشــد امــا در هــر صــورت، هزینــه ثابــت و از پیــش تعیین شــده‌ای را پرداخـت کـرده اسـت. در ایـن دوره از جشـنواره، یکـی از مخاطبـان فیلم‌هـا، بـرای حمایـت از ایـن آثـار و فیلمسـازان جـوان، در سـایت عماریـار مبلـغ یـک میلیـون و صـد هـزار تومـان بلیـت اختیـاری خریـداری کـرد کـه حـدود 48 برابـر قیمـت بلیـت در سـینماهای مـدرن کشـور اسـت. شـایان ذکـر اسـت کل مبلـغ جمـع‌آوری شـده در بخـش بلیـت اختیـاری 5427611 تومـان بـوده اسـت.

هـر سـاله، برنامه‌هـای جنبـی و برپایـی غرفه‌هـای مختلـف در سینما فلسـطین، یکـی از بخشهـای جـذاب و پرطرفـدار جشـنواره عمـار بـوده اسـت. امسـال هـم بـا توجـه بـه برگـزاری مجـازی جشـنواره، از ایـن بخـش جـذاب چشم پوشـی نشـد و کارگاههـای آموزشـی مجـازی، اکرانهـای مردمـی آنالیـن، کتـاب آثـار جشـنواره، فـروش مجـازی کتـاب و … بـر پـا شـد.  در کارگاههــای آموزشــی، ســاعتها کارگاه آموزشــی تولیــد شــده در دســترس عالقهمنــدان قــرار گرفــت. کارگاههــای فیلمســازی، نویســندگی، طراحــی و گرافیــک و … . نکتــه قابــل توجــه آموزش‌هــا ایــن بــود کــه حرف‌های هــر حــوزه، بــا رویکــرد فرآیندســازی و چگونگــی رســیدن بــه موفقیــت، محتــوای آموزشــی خودشــان را ارائــه داده بودنــد. در بخــش خبــری جشــنواره و بــلاگ عماریــار “راهنوشــت: بــه نشــانی ammaryar.blog.ir ،آخریــن اخبــار و حواشــی جشــنواره، نقدهــا و نظــرات پیرامــون فیلمهــا منتشــر میشــد. در سـایت فـروش مجـازی کتـاب بـه نشـانی vaketab.ir ،صدهـا عنـوان کتـاب در موضوعـات مختلـف از جملـه آشـنایی بـا جشـنواره عمـار و مبانـی نظـری آن، در دسـترس مخاطبـان قـرار گرفـت کـه عالقه منـدان میتوانسـتند بـه صـورت مجـازی بـرای خریـد کتـاب موردنظـر خـود اقـدام کننـد.

گالری
نشریه و ویژه نامه
آثار پیشنهادی