Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

معرفی جشنواره یازدهم
یازدهمین جشنواره

جشنواره‌‌ای به وسعت ایران
یازدهمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در ســال 1399 در حالــی شــکل گرفــت کــه بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح کشــور امــکان برگــزاری جشــنواره بــه صــورت حضــوری محقــق نبــود، از همیــن رو بــرای حفــظ سـلامتی مــردم و رعایــت دســتورالعمل‌های بهداشــتی تمامــی برنامه‌های جشــنواره اعــم از افتتاحیــه، اختتامیــه، پاسداشــت‌ها و اهــدای جوایــز در بســتر برنامــه «ســینما مــردم» از تاریــخ 11 تا 19 دی 1399 شــبکه افــق بصورت زنده پخــش ‌شــد. برنامه «سینما مردم» با اجرای سیدمحمد (اقبال) واحدی، رضا حاتمی وفا و معین عارفی صــورت گرفــت. شعار سال این جشنواره همانند جشنواره پیشین «عدالت رسانه‌ای» بود. بخش «قصه ما» و جمع آوری سوژه های مردمی در این دوره بصورت بخش جنبی فراخوان اعلام شد.
نشست خبری یازدهمین جشنواره فیلم عمار در تاریخ 7 دی 1399 با حضور «نادر طالب‌زاده» دبیر جشنواره، «وحید جلیلی» مسئول شورای سیاست‌گذاری و «امین سردارآبادی» دبیر اجرایی، در حسینیه هنر برگزار شد. در ایـن نشست از کتـاب «لـذت سـادگی» رونمایـی و کتـاب «سـلول‌های بهـاری» نیـز معرفـی شـد.
در ویژه برنامه افتتاحیـه یازدهمیـن جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار، بـا حضـور «حسـن مهـدوی» بـرادر شـهید نـادر مهـدوی و «حسـین هاشـمی» (فرمانـده یـگان دریایـی سـپاه پاسـداران کـه کشـتی بریتانیایـی را در خلیـج فـارس توقیـف کردنـد)، هدیه «دسـتکش ننـه عصمـت» بـه «حمیدرضـا یحیـی‌زاده» کاپیتـان کشـتی ایرانـی حامـل سـوخت از جمهـوری اسـامی ایـران بـه مقصـد ونزوئـلا تعلـق گرفـت ایشان بـا بـی اعتنایـی بـه تهدیـدات آمریـکا ماموریـت خـود را بـا موفقیـت بـه اتمـام رسـانده بود.
در ویژه برنامه اختتامیه جایـزه ویـژه «چفیـه شـهید رسـول خالقـی‌پـور» بـه «سـید محمـود رضـوی» تعلـق گرفـت و از ایشان به دلیل تهیه‌کنندگی تولیدات سینمایی انقلابی تجلیل شد. اهـدای ایـن جایـزه بـا حضـور استاد جـواد منصـوری و مسـعود ده نمکـی کارگـردان سـینما و تلویزیـون و با ارتباط تلفنی مادر شهیدان خالقی‌پور در برنامه «سینما مردم» صـورت گرفـت.
در این دوره با حضور مـادر شـهیدان خالقی‌پـور و همچنیـن مـادر شـهید فلاح‌پـور در مسجد جوادالائمه تهران، جایـزه ویـژه «دسـتکش ننـه عصمـت» بـه خانم «کلـر ژوبـرت» نویسـنده حـوزه کـودک و نوجوانـان اهـدا گردیـد.
تندیس «شهیدسیاح طاهری» در این دوره از جشنواره به اکران کنندگان نمونه، خانم‌ها «غریب‌زاده و بهرامی» از شهر هشتبندی (توابع میناب-هرمزگان) و محمد مردی از شهر قم اهدا گردید.
با توجه به اینکه شرایط حضور خانواده شهدا در اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره در برنامه میسر نبود، در این دوره لـوح‌هـای یادبـود اهدایـی بـه برگزیـدگان جشـنواره منقـش بـه امضـای خانـواده‌ی شـهدا بود تـا یـاد و خاطـره‌ی ایـن عزیـزان همـواره در برگـزاری جشـنواره عمـار مانـدگار باشـد.
در هر قسمت ویژه برنامه «سینما مردم» میز گفت‌و‌‌گو استاد نادر طالب‌زاده با حضور کارگردانان آثار و اهدای جوایز هر بخش وجود داشت و همچنین آیتم‌هایی از جمله کلیپ قرآن شروع برنامه، اجرای گروه سرود، پیام‌های تصویری هنرمندان جهان اسلام با موضوع حاج قاسم سلیمانی، کلیپ‌های ارسالی فیلمسازان در مورد اثرشان، مصاحبه خانواده شهدا، شعرخوانی «محمدرضا طهماسبی» مبتنی بر دیوارنگاره جشنواره یازدهم و… پخش می‌شد.
نمایش آثار جشنواره با توجه به شرایط خاص کشور در دوره همه‌گیری ویروس کرونا، بصورت برخط از تاریخ 11 تا 18 دی‌ماه در بسـتر عماریـار بـه صـورت رایـگان و در قالـب «بلیـت اختیـاری» صورت گرفت و مخاطبـان از هـر نقطـه ایـران، بـه فیلمهـا دسترسـی داشـتند و بیـش از 79426درخواسـت تماشـا بـرای آثـار جشـنواره بـه ثبـت رسـید. همچنین کارگاه‌هـای آموزشـی مجـازی، اکران‌هـای مردمـی برخط، فـروش مجـازی کتـاب و … بصورت مجازی برپا بود.

در تاریخ 21 مهرماه 1399 با اعلام خبر فراخوان دریافت آثار یازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، 2358 اثر به دبیرخانه جشــنواره رسید، که از میان 623 اثــر بخــش «مستند» در موضوعات «نهضت جهانی مستضعفین»، «جنگ اقتصادی»، «رویای ایرانی»، «حافظه ملی»، «تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس»، «جنگ نرم و جبهه فرهنگی انقلاب»، «ملت قهرمان» و «پایش و پالایش اجتماعی(نقد درون گفتمانی)» 145 اثر به بخش مسابقه راه یافت همچنین از میان 393 اثــر بخــش «فیلم داستانی» 55 اثر، از میان 171 اثــر بخــش «پویانمایی» 34 اثر، از میان 240 اثر بخــش «نماهنگ» 28 اثــر، از میان 330 اثر بخــش «برنامه تلویزیونی» 74 اثــر، از میان 76 اثر بخــش «فیلم ما» 22 اثــر، از میان 474 اثر بخــش «فیلم‌نامه» 20 اثــر، از میان 51 اثــر بخــش «پژوهش و مقاله سینمایی» 12 اثر به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند.

گالری
نشریه و ویژه نامه
آثار پیشنهادی